Zrozumieć nieruchomości – sprawdź swoją podstawową wiedzę

Na samym początku trzeba zdefiniować, czym właściwie jest nieruchomość. Z pomocą przychodzi nam Kodeks Cywilny, którego 46 artykuł §1 mówi jasno: „Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.”

Zapis ten można samemu zinterpretować i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Po analizie możemy więc stwierdzić, że nieruchomości to przede wszystkim grunty,a także budynki i lokale, gdy prawo odpowiednio na to zezwala. Wyróżniamy zatem nieruchomości gruntowe, budynkowe oraz lokalowe. Grunt lub budynek ,aby móc stać się nieruchomością i istnieć prawni, musi przede wszystkim mieć właściciela. Jeżeli posiadasz takie prawo własności, na przykład do lokalu, to staje się on nieruchomością.

Podział nieruchomości

W pierwszej części dokonaliśmy już podziału nieruchomości. Przyjrzyjmy się teraz każdemu z rodzajów:

Nieruchomości gruntowe – Podstawowy rodzaj nieruchomości. Grunt kojarzy nam się z ziemią i jest to bardzo trafne skojarzenie. Nieruchomością gruntową nazywamy właśnie określoną powierzchnię ziemi, np. działkę, ale tylko wtedy, gdy ma ona właściciela , czyli osobę, której przysługuje prawo własności do tej części ziem oraz ,gdy ma ona wytyczone granice tej własności. Są to dwa ważne warunki. Częściami składowymi nieruchomości gruntowej są na przykład mieszczące się na niej budynki i rośliny. Rozumie się przez to, że gdy jakaś część składowa posiada innego właściciela, to w istocie, tak naprawdę należy ona do właściciela gruntu, na którym się mieści. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze tak jest, gdyż w szczególnych przypadkach przepisy mogą stanowić inaczej,a wynika to z przytoczonego na samym początku 46 artykułu kodeksu Cywilnego. Jest o ważny aspekt szczególnie w kontekście sporów majątkowych. Nieruchomości te można także podzielić ze względu na sposób użytkowania gruntu lub jego wykorzystania. Mówimy tutaj m.in. o nieruchomościach rolnych czy leśnych.

Zobacz skup-nieruchomosci24.pl – bezpieczne pożyczki pod zastaw dowolnej nieruchomości

Nieruchomości budynkowe – Pojęcie to dotyczy i jest ściśle związane z prawem użytkowania wieczystego. Czym zatem jest użytkowanie wieczyste? Oznacza  mniej więcej tyle, że osoba korzystająca z nieruchomości, nie jest tak naprawdę jej właścicielem, ale może z niej korzystać. Prawdziwym właścicielem jest Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Jest to stare prawo ustanowione w latach sześćdziesiątych XX wieku obowiązujące także dzisiaj. Możemy zatem być właścicielem budynku na gruncie, który do nas nie należy. Jest to odwrotna sytuacja do tej, w której jesteśmy właścicielem gruntu. Wtedy jesteśmy także właścicielem mieszczących się na niej posiadłości. Użytkowanie to reguluje Kodeks Cywilny oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Nieruchomości lokalowe –  W tym wypadku sprawa wydaje się podobna. Lokal, czyli część budynku może także , na podstawie przepisów szczególnych, stanowić odrębną nieruchomość. By powstała własność nieruchomości lokalowej należy dokonać odpowiedniego wpisu w księgi wieczyste. Trzeba wspomnieć tu o własności wspólnej, która jest nieunikniona i przymusowa, wtedy gdy istnieje odrębna własność lokalowa. Jest to grunt i części budynków, które służą wszystkim właścicielom wyodrębnionych lokali. Do lokalu mogą przynależeć pomieszczenia, które nie przylegają do niego bezpośrednio. Mówimy tutaj na przykład o piwnicy albo strychu, ale tylko wtedy, gdy znajdują się one na nieruchomości, do której należy wyodrębniony wcześniej lokal.

Handel nieruchomościami

Wedle obowiązującego w Polsce prawa zakup i sprzedaż nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony takie transakcje mogą być, w świetle prawa, unieważnione. Szczególną grupą chcących je nabywać są osoby innej narodowości, bowiem wymaga to zgody odpowiednich ministerstw. Jeżeli osoba fizyczna obraca nieruchomościami, na większą skalę, to znaczy kupuje je i sprzedaje w większych ilościach, to powinna założyć działalność gospodarczą, a wynika to z obowiązującego prawa podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *